Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov

podľa čl. 13 a čl. 14  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

z 27. apríla 2016  o ochrane  fyzických  osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom  pohybe  takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) účinného od 25.05.2018

Kto je Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je občianske združenie Slovenská asociácia kvetinárov a floristov, IČO : 42 297 095, so sídlom  Brezová 2, 921 01 Piešťany, ktoré je registrované v Evidencii občianskych združení pod č. VVS/1-900/90-43194, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky(ďalej len „Prevádzkovateľ“), pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nevyužívame automatizované rozhodovanie a ani profilovanie.

Prehľad účelov a právnych základov, na ktoré spracúvame osobné údaje

 • Spracúvanie osobných údajov – na podklade právneho základu : čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia sa uskutočňuje na účely identifikácie, správy, t.j. najmä obsluhy členov alebo iných zmluvných partnerov, plnenia zmluvných povinností, riešenia reklamácií, sťažností a pod., a účtovania členských príspevkov, fakturácie za poskytnuté produkty a služby; na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, najmä vymáhania členských príspevkov, resp. vymáhania iných nárokov Prevádzkovateľa ako oprávnených majetkových záujmov Prevádzkovateľa z uzatvorených zmluvných vzťahov alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • Spracúvanie osobných údajov – na podklade právneho základu: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia sa uskutočňuje na účely plnenia povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napríklad z daňových, účtovných predpisov a pod.);
 • Spracúvanie osobných údajov – na podklade právneho základu: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia sa uskutočňuje na účel marketingu, t.j. najmä na ponúkanie alebo propagáciu služieb alebo produktov Prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o usporiadaných akciách, kampaniach, produktoch, službách a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja, a to najmä prostredníctvom prostriedkov elektronickej diaľkovej komunikácie (telefonický kontakt, krátke textové správy – SMS, správy elektronickej pošty)

Komu poskytujeme osobné údaje (kategórie príjemcov)

Prevádzkovateľ osobných údajov poskytuje osobné údaje :

 • Poskytovateľom počítačových služieb,
 • Účtovníkom, resp. účtovným spoločnostiam,
 • Poskytovateľom, ktorý zabezpečujú prípadné vymáhanie pohľadávok,
 • Advokátom,
 • Exekútorom,
 • Poskytovateľom administratívnych, kancelárskych, telekomunikačných, technických alebo iných obchodných pomocných činností,
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní,
 • Lektorom,
 • Poskytovateľom hostingu, webu,
 • Iným oprávneným subjektom podľa osobitných predpisov.

Kam sa Vaše údaje prednášajú

Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín Prevádzkovateľ nezamýšľa uskutočňovať.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje a či ste povinní ich poskytnúť

Osobné údaje, ktoré ste poskytli na základe zmluvy (prihlášky) spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu a v odôvodnených prípadoch pre účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov po skončení zmluvného vzťahu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv a povinností zo zmluvného vzťahu, resp. počas doby ich vymáhania alebo preukazovania súvisiacich právnych nárokov. V prípade, ak tieto osobné údaje nie sú poskytnuté, nevieme zabezpečiť riadne, včasné a úplné plnenie všetkých dohodnutých zmluvných povinností.

Osobné údaje, ktoré ako Prevádzkovateľ musíme spracúvať pre účely plnení zákonných povinností, sa uskutočňuje po dobu, počas ktorej spracúvanie vyžaduje príslušný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý nám danú povinnosť ukladá a na tento účel príslušné osobné údaje musia byť poskytnuté.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe súhlasu, sa bude uskutočňovať pod dobu _____ rokov od udelenie súhlasu. Udelený súhlas je možné kedykoľvek u Prevádzkovateľa odvolať – napríklad zaslaním písomného odvolania na adresu sídla, alebo e-mailom info@sakf.sk, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Aké sú vaše práva

Ako dotknutá osoba máte podľa Nariadenia, ktorého úplne znenie nájde tu : https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf, najmä právo

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie),
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na presnosť jej osobných údajov,
 • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je právnym základom ich spracúvania súhlas,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, Úrad na ochranu osobných údajov pripravil prehľad hlavných zmien v právnej úprave osobných údajov, ku ktorým dochádza od 25.05.2018 (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/hlavne_zmeny_pravnej_upravy_ochrany_osobnych_udajov_2_2017.pdf)

Všetky informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle www.sakf.sk a priebežne ich aj aktualizuje na webovom sídle a tiež v prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa. Dotknuté osoby si môžu informácie vyžiadať osobne v prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa, písomne na adrese jeho sídla alebo elektronicky.

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb počnúc 25.05.2018 v celom rozsahu nahrádza všetky informácie týkajúce sa alebo súvisiace so spracúvaním osobných údajov, ktoré boli poskytnuté dotknutým osobám v akejkoľvek zmluvnej alebo inej dokumentácii Prevádzkovateľa pred nadobudnutím účinnosti Nariadenia.

 

Sign up for newsletter

     
       

By subscribe, I give my consent to SAKF - Slovak Association of Florists to send a free electronic newsletter and information about the news and updates of the operator to the e-mail I entered. I can revoke this consent at any time in writing to info@sakf.sk